Điều khoản sử dụng

Dưới đây là các điều khoản và điều kiện sử dụng ('Điều khoản') của trang web sv66casino-vn.click ('Chúng tôi', 'Của chúng tôi', hoặc 'Trang web'). Vui lòng đọc kỹ Điều khoản này trước khi sử dụng Trang web và các dịch vụ liên quan. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các Điều khoản này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh, đồ họa, logo, biểu tượng, văn bản, bản quyền và tất cả các tài sản trí tuệ khác, đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba liên quan. Bất kỳ việc sao chép, phân phối, tái bản, tải lên, xuất bản hoặc sửa đổi nội dung Trang web mà không được sự đồng ý của chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

2. Sử dụng Trang web

Bạn cam kết chỉ sử dụng Trang web cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp hiện hành. Trang web chỉ dành cho việc cá nhân, phi thương mại. Mọi hoạt động vi phạm hoặc có thể gây ảnh hưởng đến sự hoạt động và an ninh của Trang web đều bị cấm!

  • Không được truy cập bất hợp pháp vào các phần không công khai của hệ thống.
  • Không được can thiệp vào hoạt động của Trang web.
  • Không được sử dụng phần mềm gây ảnh hưởng đến Trang web.
  • Không được tạo ra bất kỳ nội dung gây nguy hiểm, xúc phạm hoặc phi pháp.

3. Thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Mọi thông tin cá nhân được thu thập thông qua Trang web sẽ được xử lý đúng theo Chính sách riêng tư của chúng tôi.

  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cải thiện trải nghiệm của bạn trên Trang web.
  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.
  • Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa các thông tin cá nhân của mình.

4. Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu qua Internet không hoàn toàn an toàn và có thể có rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc truyền thông tin cá nhân qua Internet.